ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VERHUUR-, VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Fresh Expo gevestigd te Hoornaar
A. De onderstaande Algemene Verhuur-, Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten van de betreffende Brancheorganisatie, waarvan een lid van die Brancheorganisatie partij is, tenzij daarvan uitdrukkelijk in de onderstaande voorwaarden wordt afgeweken.
B. Voor zover er in deze voorwaarden niet is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.
1. ALGEMEEN
Onze Algemene Verhuur-, Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden (hierna te noemen Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle (huur)overeenkomsten, alle verkopen en daaruit voortkomende leveringen en/of verrichtingen van diensten en/of uitvoeringen van opgedragen werk gedaan.
Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Indien en voor zover echter voor een of meerdere bepaalde soorten producten, goederen en/of zaken en alle daartoe behorende delen, onderdelen en toebehoren en/of diensten en/of uit te voeren werken (hierna te noemen goederen en/of werkzaamheden) in bij of aan deze Algemene Voorwaarden gevoegde Bijzondere Voorwaarden zijn opgenomen of toegevoegd, prevaleren de bepalingen van die Bijzondere Voorwaarden uitsluitend voor zover zij afwijken van de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, of deze aanvullen. Voor al het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht voor zover maatregelen van overheid- of gemeentewege ingesteld, zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet door beide partijen in gezamenlijke overeenstemming, uitdrukkelijk, schriftelijk hiervan is afgeweken. Een enkele verwijzing door de wederpartij naar inkoop- of andere voorwaarden wordt door ons nimmer aanvaard.
2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven, offertes e.d. zijn vrijblijvend, evenals onze mededelingen ter zake van de technische hoedanigheden e.d. van onze goederen en/of werkzaamheden, alsmede van de betreffende ter beschikkingstellingen en levertijden, die gebaseerd zijn op de normale omstandigheden, tenzij e.e.a. een geldigheidstermijn bevat. Mondeling of schriftelijk geplaatste orders en/of (huur)overeenkomsten worden schriftelijk (per brief, fax of e-mail) door ons bevestigd en wij zijn slechts na deze bevestiging gebonden. Opdrachtgever/huurder/koper (hierna te noemen opdrachtgever) is gerechtigd binnen twee werkdagen na ontvangst van onze bevestiging bezwaar aan te tekenen. Na deze periode zal de bevestiging worden verondersteld een getrouwe- en volledige uitwerking en/of omschrijving van de tussen partijen overeengekomen (huur)overeenkomst te zijn.
2.2. Aanbiedingen en toezeggingen door onze depothouders, agenten, tussenpersonen, wederverkopers en/of vertegenwoordigers enz. gedaan, zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
2.3. Alle gegevens in de drukwerken en/of digitale informatie, die door of namens ons zijn verstrekt, kunnen zonder voorafgaand bericht ten allen tijde door ons worden gewijzigd.
3. PRIJZEN
3.1. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen voor de in onze orderbevestigingen en/of offertes omschreven prestaties en/of leveringsomvang exclusief BTW, in euro’s. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk in rekening gebracht.
3.2. Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de te allen tijde van de offertedatum geldende monetaire verhoudingen van binnen en buitenlandse valuta’s, loonkosten, inkoopprijzen, invoerrechten, belastingen en andere heffingen en subsidies e.d.
Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de offerte, maar voor levering van deze wordt verder verhoogd, hebben wij het uitdrukkelijke recht die verhoging naar redelijkheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.3. Indien de overeengekomen uiterste datum van (op)levering wordt overschreden, zullen prijsverhogingen, die plaatsvinden na deze datum niet worden doorberekend, tenzij de vertraagde levering gelegen is in omstandigheden buiten onze schuld.
3.4. Is er tussen ons en opdrachtgever een prijs overeengekomen in een vreemde munteenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de euro op de dag van af- c.q. oplevering/ter beschikking stelling. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op een maximale huurperiode van 10 dagen per evenement. Ongeacht of de duur van het evenement korter is dan 10 dagen. Indien het evenement langer dan 10 dagen mocht duren zal een toeslag van 5% van het geoffreerde bedrag, per dag meer geheven worden. Tenzij door beide partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5. De eventuele kosten, verbonden aan de aanleg van tijdelijke facilitaire voorzieningen zoals water, elektriciteit, internet, ophangingen, takels e.d. ten behoeve van de door ons uit te voeren opdrachten alsmede de kosten wegens geleverd water, elektriciteit, gevoerde telefoongesprekken, brandstoffen e.d. maken geen deel uit van enige prijsopgave en komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
3.6. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle door ons gemaakte kosten, daaronder begrepen de reis- en verblijfkosten van personen in onze dienst, noodzakelijk voor het monteren, demonteren, repareren en vervangen van, alsmede het geven van instructies bij de door ons verhuurde, ter beschikking gestelde of geleverde goederen en/of werkzaamheden.
4. LEVERING/TER BESCHIKKING STELLING/VERHUUR
4.1. Levering/ter beschikking stelling/verhuur geschiedt af fabriek of af magazijn (ex. works), waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd/ter beschikking gesteld/verhuurd, van welk ogenblik af het risico voor opdrachtgever is, waaronder o.m. te verstaan: aansprakelijkheid voor diefstal, vermissing en beschadiging van de gehuurde/geleverde/ter beschikking gestelde goederen. Onder beschadiging wordt o.a. verstaan: schade door oliën, vetten, verf, brand, water, verknippen, verspijkeren, boren e.d.
4.2. Bij diefstal, vermissing of beschadiging van de (gehuurde) goederen wordt, naast de huurprijs, de vervangingswaarde aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, die opdrachtgever en/of derden mochten lijden ten gevolge van de levering/ter beschikking stelling van de goederen, met uitzondering van die gevallen, waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ons of onze (leidinggevende) ondergeschikten.
4.4. Alle door ons te leveren of geleverde etenswaren (waaronder o.m. te verstaan; maaltijden, lunches, diners en/of buffetten) worden naar beste weten, kunnen, vakmanschap, eer en geweten toebereid.
4.5. Het bij het aangaan van de (huur)overeenkomst overeengekomen tijdstip van (af)levering/ter beschikking stelling mag, afhankelijk van de omvang van het werk, met een uur worden overschreden, tot maximaal 1 dag (24 uren), tenzij van overmacht, calamiteiten of anderszins sprake is.
4.6. De goederen worden op de dag voorafgaande aan de huurperiode aan de opdrachtgever te beschikking gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van deze tijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de (huur) overeenkomst, tenzij de vertraging aanzienlijk is en voortspruit uit grove nalatigheid van onze kant.
4.7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de in artikel 4.1. bedoelde levering/ter beschikking stelling op te schorten zolang enig opdrachtgever jegens ons niet al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting is van kracht tot het moment, waarop opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen. Indien dit latere of te late (op)levering/ter beschikking stelling tot gevolg heeft worden wij gevrijwaard van welke aansprakelijkheid dan ook.
4.8. De opdrachtgever wordt geacht opdracht te hebben gegeven tot het verwijderen van de goederen na afloop van de huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9. In geval van verhuur is de opdrachtgever verplicht na het einde van de huurtermijn de door ons ter beschikking gestelde goederen in dezelfde (goede) staat aan ons te retourneren.
4.10. Het afleveradres dient goed bereikbaar te zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Indien (schriftelijk) overeengekomen, dient opdrachtgever op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg te dragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal indien (schriftelijk) overeengekomen de opdrachtgever voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om te bereiken, dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip, waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan worden begonnen, tot een minimum wordt beperkt.
4.11. Levering van goederen, die voor specialistisch gebruik of toepassing bestemd zijn, vindt uitsluitend plaats onder de bijzondere condities en voorwaarden, die van overheid- of gemeentewege zijn ingesteld en ons en opdrachtgever genoegzaam bekend zijn.
4.12. Voor zendingen/leveringen/ter beschikking stellingen buiten onze vestigingsplaats brengen wij vanaf de grens van bedoelde vestigingsplaats aan opdrachtgever, € 0,97 per af te leggen kilometer in rekening. Wij bepalen de keuze van het vervoermiddel.
4.13.Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen worden de leveringstermijnen per transactie vastgesteld. De leveringstermijn gaat in op het moment, dat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 2 en door opdrachtgever aan ons alle bescheiden, gegevens, vergunningen van overheid- of gemeentewege e.d. nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, ter beschikking zijn gesteld en tevens van opdrachtgever een eventuele overeengekomen betalingszekerheid is ontvangen.
4.14. De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig ter beschikking staan, wordt de leveringstermijn zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
4.15. Opgegeven leveringstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever slechts na behoorlijke, schriftelijke ingebrekestelling recht op het verrichten van acties ter uitvoering van de overeenkomst, al dan niet met rechtelijke machtiging.
4.16. Ter zake van de levering van goederen en/of werkzaamheden, waaronder tevens te verstaan het doen en laten optreden van artiesten, die door ons van derden zijn ingekocht of in onze opdracht door derden zijn georganiseerd/gecontracteerd en die rechtstreeks door bedoelde derde(n) is/zijn/worden geleverd/aangeboden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, nog zijn wij slechts gehouden de rechten van onze (toe) leverancier(s), organisatoren/contractanten over te dragen.
4.17. Ten aanzien van de levering van goederen en/of werkzaamheden, als onder 4.16. omschreven, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de vanwege of door de betreffende leverancier(s), organisatoren/contractanten gewijzigde (product) specificaties en/of (product) verhoudingen. Onze informatie betreffende de door ons geleverde goederen en/of werkzaamheden is naar ons beste weten en kunnen samengesteld. In geval van twijfel of onzekerheid ten aanzien van de toepassing of het gebruik van bedoelde goederen en/of werkzaamheden dient de opdrachtgever zich onverwijld met ons in verbinding te stellen.
4.18. Indien ten aanzien van eventueel door ons aan opdrachtgever ter beschikking gestelde speciale verpakkingsmaterialen, waaronder onder meer te verstaan: (gas)flessen, cilinders e.d. een keurdatum is vereist is de opdrachtgever verplicht de keurdatum op bedoelde verpakkingsmaterialen te controleren. Na het verstrijken van bedoelde keurdatum is het opdrachtgever verboden van deze speciale verpakkingsmaterialen gebruik te maken of te doen gebruik maken.
4.19. Het risico voor beschadiging of verlies van speciale verpakkingsmaterialen (zie 4.18.) is vanaf het moment der levering voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik uit welken hoofde of van welke aard ook van het speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18.) en is gehouden om ons te vrijwaren voor alle gevolgen en aanspraken door of vanwege derden ter zake en uit welken hoofde van welke aard ook jegens ons geldend gemaakt.
4.20. Indien overeengekomen brengen wij opdrachtgever, hetzij vooraf, hetzij achteraf een vergoeding voor het gebruik van speciale verpakkingsmaterialen (zie 4.18.) in rekening. Deze vergoeding is door opdrachtgever aan ons verschuldigd tot en met de datum, waarop bedoelde speciale verpakkingsmaterialen (zie 4.18.) aan ons zijn geretourneerd, ongeacht op wiens kosten deze speciale verpakkingsmaterialen (zie 4.18.) zijn teruggehaald.
4.21. Wij zijn gerechtigd voor of tijdens het gebruik van het eventueel ter beschikking gestelde speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18.) van opdrachtgever een voorschot op de gebruiksvergoeding te verlangen. Voor wat betreft de ter beschikking stelling van schalen e.d. wordt aan opdrachtgever een standaardtarief ten bedrag van € 20,00 voor een kleine schaal en € 50,00 voor een grote schaal in rekening gebracht. Dit standaardtarief dient opdrachtgever vooraf aan ons te voldoen.
4.22. Opdrachtgever machtigt ons onherroepelijk de bij hem krachtens welke titel dan ook in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, gebouwen e.d. te betreden teneinde de ons toebehorende speciale verpakkingsmaterialen (zie 4.18.) aan inspectie ter zake van gebruik en aantallen te controleren.
4.23. In geval van verlies of beschadiging van het door ons aan opdrachtgever ter beschikking gestelde speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18.) is deze gehouden ons de ontstane schade te vergoeden. Indien het ter beschikking gestelde speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18) na terug levering aan ons door opdrachtgever schade veroorzaakt aan derden of aan onze eigendommen is opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten te voldoen, tenzij opdrachtgever bewijst, dat de betreffende speciale verpakkingsmaterialen ( zie 4.18.) in goede staat en overeenkomstig alle ter zake geldende wettelijke en contactuele bepalingen aan ons zijn teruggeleverd.
4.24. Indien opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat het speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18.) door enig voorval na levering inwendig is besmet of aangetast door een vreemde stof dient hij ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en ons deze kennisgeving binnen 48 uur schriftelijk te bevestigen. Het vorenstaande is eveneens van kracht in geval het speciale verpakkingsmateriaal (zie 4.18.) blootgesteld heeft gestaan aan extreme warmte- en/of koudestraling.
4.25. Opdrachtgever dient de geleverde producten, goederen en/of zaken en alle daartoe behorende delen, onderdelen en toebehoren steeds met de vereiste zorg te behandelen en geen handelingen te verrichten, waardoor kwaliteit of veiligheid van de goederen dan wel de reputatie van ons, ons bedrijf en onze medewerkers zou kunnen worden aangetast.
4.26. Indien aan opdrachtgever wordt geleverd dient opdrachtgever zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces verbaal te laten opmaken.
4.27. Indien aan opdrachtgever wordt geleverd en wel door aflevering aan een derde, die deze goederen houdt voor opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht de in (4.26.) genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat bedoelde derde de goederen heeft ontvangen.
4.28. Indien levering af fabriek of magazijn geschiedt, dient opdrachtgever onmiddellijk na levering de goederen te controleren teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de goederen, de kwantiteit, alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen, die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.
5. VERVOER
5.1. Indien de genoemde prijs inclusief transport is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade tijdens het transport. Het vorenstaande is ook van toepassing, indien wij zelf voor het transport zorg dragen. Transport als service van onze opdrachtgever eigen materialen kan nooit tot enige aansprakelijkheidstelling leiden, behalve in geval van aantoonbare grove nalatigheid onzerzijds.
5.2. Opdrachtgever is verplicht alle overheidsvoorschriften, met name die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke en/of bederfelijke stoffen, in acht te nemen en vrijwaart ons voor alle gevolgen veroorzaakt door het niet dan wel niet voldoende naleven van deze voorschriften. Het vorenstaande is ook van toepassing, indien wij zelf voor het transport zorg dragen.
6. BETALING
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt bij reservering/het aangaan van de (huur) overeenkomst de verplichting 15% van het offertebedrag bij opdracht, 60% van het offertebedrag uiterlijk 3 weken voor aanvang project en 25% van het offertebedrag binnen 2 weken na afloop project aan ons te voldoen. Ten aanzien van een resterend factuurbedrag, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten als vermeld in artikel 3 en 4, geldt een betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in euro´s, zonder beroep op enige compensatie, bij een Nederlandse bank in Nederland.
6.2. Indien door ons een kredietbeperking op het factuurbedrag in rekening is gesteld, kan deze kredietbeperking bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum op het factuurbedrag in mindering worden gebracht.
6.3. Indien binnen 3 weken voorafgaande aan de datum van de gebeurtenis annulering van de door ons bevestigde overeenkomst plaatsvindt, worden de annuleringskosten gesteld op 25% van het overeengekomen offertebedrag. Zie tevens onder artikel 17.
6.4. Indien betaling door middel van een 1/c wordt overeengekomen dient dit een geconfirmeerd onherroepelijk 1/c ten gunste van ons te zijn. Confirmatie dient te geschieden door een Nederlandse bank. Het 1/c zal onderworpen zijn aan de `Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1983 Revision´, ICC publicatie nummer 400.
6.5. Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever geacht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht van 1,5% per maand of gedeelte van een maand en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten. Bovendien zijn wij onverminderd de door ons verder toekomende rechten, uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen, verrichtingen of uitvoeringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
6.6. Het volledige factuurbedrag zal in ieder geval onmiddellijk opeisbaar zijn in geval van niet-betaling van een overeengekomen betalingstermijn op een vastgestelde datum of wanneer de opdrachtgever failliet gaat, hem surseance van betaling wordt verleend, wanneer hij onder curatele is gesteld, wanneer er beslag is gelegd op zijn bezittingen, wanneer hij komt te overlijden (voor zover opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft) of in geval van liquidatie of opheffing van het bedrijf van opdrachtgever.
6.7. Alle kosten, door ons gemaakt als gevolg van de niet tijdelijke betaling door opdrachtgever, daaronder begrepen de honoraria van door ons voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitenechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente en kosten, zulks met een minimum van € 175,00 te vermeerderen met BTW.
6.8. Ten allen tijde zijn wij gerechtigd zelf te bepalen aan welke openstaande vordering van opdrachtgever wij enige betaling toerekenen.
6.9. Ter zake van goederen, die wij van opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij gerechtigd totdat onze totale vordering op opdrachtgever is voldaan, gebruik te maken van ons recht van retentie.
7. OMZETBONUS/KORTING
Indien wij met opdrachtgever een omzetbonus of enige kortingsregeling zijn overeengekomen, is deze eerst opeisbaar, indien opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens ons volledig en stipt is nagekomen.
8. ZEKERHEIDSSTELLING
8.1. Wij zijn gerechtigd alvorens (op) te leveren of met de aflevering voort te gaan, diensten te verrichten of werkzaamheden uit te voeren, zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van opdrachtgever te bedingen.
8.2. Eventueel door ons gestelde zekerheden tot juiste en volledige nakoming van onze verplichtingen jegens opdrachtgever, zullen uitsluitend kunnen worden aangesproken na schriftelijke melding door opdrachtgever van afwijkingen in de daadwerkelijke levering ten opzichte van de overeengekomen leveringsverplichtingen conform het hieronder in de artikelen 12 en 13 gestelde. Opdrachtgever zal zijn/haar bank terstond na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de hier bedoelde zekerheden opdracht geven deze vrij te geven, indien niet voor de vervaldatum om verlenging is gevraagd.
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. Indien de levering heeft plaatsgevonden voor betaling van het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde goederen ons eigendom, totdat al het aan ons ter zake van de levering van deze goederen verschuldigde, de inningskosten en rente (zie 6.7.) bij die levering inbegrepen, volledig is betaald.
9.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door ons geleverde goederen voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be- of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is opdrachtgever bevoegd om de door ons geleverde goederen door te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever zal ten allen tijde eraan meewerken, dat wij ons eigendomsrecht kunnen effectueren.
9.3. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan onze goederen met andere goederen aan te bieden of te verkopen tegen een gezamenlijke prijs (excl. BTW), die lager is dan de prijs (excl. BTW), waartegen wij bedoelde goederen aan opdrachtgever hebben geleverd.
9.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en voor zover van toepassing mogen de goederen uitsluitend in de originele ongewijzigde verpakking worden doorgeleverd.
9.5. Alle speciale (zie 4.18.) of normale verpakkingsmaterialen, die ons in eigendom toebehoren en na onze levering aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet door opdrachtgever worden benut om soortgelijke goederen, die door anderen dan ons worden geleverd c.q. geproduceerd om welke reden dan ook eigenmachtig te willen of te doen vullen of te gebruiken.
9.6. Ontwerpen, tekeningen, technische omschrijvingen e.d. voor of na de totstandkoming van de overeenkomst door ons aan opdrachtgever ter hand gesteld in verband met de overeenkomst, blijven onze uitsluitende eigendom ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet door opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis worden gebracht van derden.
9.7. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van ons een pandrecht te vestigen conform artikel 3:239 BW op de voor opdrachtgever uit verkoop voortvloeiende vorderingen als gevolg van levering dan die geleverde goederen aan derden.
10. INDUSTRIËLE EIGENDOM
10.1. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle rechten voor die wij hebben op het gebied van industriële- en intellectuele eigendom in verband met de door ons geleverde goederen.
10.2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan om de door ons geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien.
11. KWALITEIT
Onze leveringen/ter beschikking stellingen geschieden conform de overeengekomen specificaties. Wij dragen ervoor zorg, dat de door ons geleverde goederen en/of werkzaamheden op het moment van beschikkingstelling voldoen aan de van overheid- of gemeentewege gestelde veiligheid- en keuringseisen. Zie het bepaalde onder artikel 4.4.
12. RECLAMES
12.1. Reclames t.a.v. gedeclareerde bedragen behoren binnen 8 dagen na levering door opdrachtgever per aangetekend schrijven bij ons te zijn ingediend, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers enz., bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de goederen en/of werkzaamheden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
12.2. Reclames t.a.v. aantallen of hoedanigheden van goederen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst daarvan per aangetekend schrijven bij ons te zijn ingediend, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers enz., zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
12.3. Reclames op andere wijze, of aan depothouders, agenten, tussenpersonen, wederverkopers en/of vertegenwoordigers gedaan, zijn van geen waarde en kunnen geen effect sorteren.
12.4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op, ook niet ten aanzien van door ons goedgekeurde retourzendingen.
12.5. Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer derden, zonder onze voorkennis, iets aan de goederen hebben veranderd.
12.6. In geval van reclame dient opdrachtgever inspectie van de goederen door een onafhankelijk expert, door beide partijen gezamenlijk te benoemen, toe te staan. Bij gegronde reclamering komen de kosten van inspectie voor onze rekening, bij ongegronde reclamering worden de kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
13. GARANTIE
Indien en voor zover de goederen niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen kwaliteitseisen zullen wij, naar eigen keuze, hetzij de desbetreffende goederen, vervangen of naar de mate van de foutleverantie terugnemen en opdrachtgever voor de huur en/of koopprijs crediteren, vooropgesteld, dat het gereclameerde in overeenstemming is met artikel 12.
14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Elke aansprakelijkheid van ons ten gevolge van een tekortkoming, die ons toe te schrijven is, is ten allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.
14.2. Behoudens het in artikel 12 en 14.1 gestelde zijn wij jegens opdrachtgever en/of derden nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde van welken aard ook.
14.3. Opdrachtgever zal ons vrijwaren tegen eventuele claims van derden waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn.
14.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade voortkomend uit handelingen, noodzakelijk, te verrichten voor het correct en netjes aanbrengen van reclame-uitingen in welke zin dan ook.(bijv. bijsnijden beletteringen op voertuigen, gaten boren voor aanbrengen lichtbak, enz.)
14.5. Ondanks onze verplichting tot redelijke zorg, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan goederen, waaronder tevens te verstaan documenten en tekeningen, tijdens transport (dat door derden worden uitgevoerd), bewerking en/of opslag, ook al betreft het goederen van opdrachtgever of derden.
14.6. Goederen kunnen tijdens het transport worden verzekerd op verzoek van opdrachtgever en voor zijn rekening. Het vorenstaande is ook van toepassing, indien wij zelf voor het transport zorg dragen.
14.7. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel, die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, voor zover een en ander niet schriftelijk door ons is bevestigd.
15. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
15.1. In geval van oorlog, burgerlijke onrust, oproer, brand, staking, ziektes of andere rampen en verder alle omstandigheden buiten onze controle, onafhankelijk of deze zich voordoen bij onze leveranciers of bij het door ons ingeschakelde transportbedrijf, dan wel in geval van zodanige wijziging van omstandigheden, dat verder nakomen van onze verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd onze offertes in te trekken, leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
15.2. Indien wij ons op de bovenbedoelde omstandigheden beroepen, zullen wij opdrachtgever van het intreden als ook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
16.SERVICE
16.1. Door onze technici kan service worden verleend bij het operationeel maken van onze aanbiedingen indien zulks wordt verlangd en wel op basis van uitvoering in regie.
16.2. Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in onze offerte.
17. ANNULERING
17.1. Annulering van een order binnen 3 weken voorafgaande aan de gebeurtenis door opdrachtgever wordt behoudens het in artikel 17 lid 2 gestelde alleen geaccepteerd indien de opdrachtgever 25% van het overeengekomen offertebedrag vergoedt. Zie tevens onder artikel 6.3.
17.2. Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd.
18. STRIJDIGHEID MET WETTELIJKE BEPALINGEN
Mocht enige bepaling van deze Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.
19. TOEPASSELIJK RECHT
Op overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands Recht van kracht.
20. GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar onze keuze worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij onze zetel hebben, of door een andere bevoegde rechter.